Chi tiết về Tác giả

Thị Mi Pha, Nguyễn

  • T. 35, S. 3 (2019) - NGHIÊN CỨU
    KHẢO SÁT QUAN HỆ HAI PHƯƠNG TIỆN HÌNH ẢNH VÀ NGÔN NGỮ TRONG TRUYỆN TRANH TIẾNG ANH DÀNH CHO THIẾU NHI: TRƯỜNG HỢP “CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ”
    Tóm tắt  PDF