Chi tiết về Tác giả

Anh Tuấn, Huỳnh

  • T. 33, S. 2 (2017) - NGHIÊN CỨU
    QUAN ĐIỂM CỦA SINH VIÊN VỀ THỰC TRẠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
    Tóm tắt  PDF
  • T. 33, S. 3 (2017) - NGHIÊN CỨU
    TIẾNG NÓI CHỐNG LẠI BẤT CÔNG XÃ HỘI TRONG PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN PHÊ PHÁN
    Tóm tắt  PDF