Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 35, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÍNH TỰ CHỦ CỦA NGƯỜI HỌC NGOẠI NGỮ VÀ CƠ HỘI HỌC TẬP TRONG VÀ NGOÀI LỚP HỌC

Hoàng Nguyễn Thu Trang

Tóm tắt


Nghiên cứu này được thực hiện nhằm chỉ ra mức độ người học là sinh viên không chuyên năm thứ nhất thể hiện tính tự giác trong đánh giá và quản lý quá trình học tập, nguồn lực và môi trường học ngoại ngữ trong và ngoài lớp. Dữ liệu được thu thập từ bảng hỏi với 63 sinh viên, phỏng vấn bán cấu trúc (trong vòng 30-60 phút) và ghi chép quan sát của người dạy trong các tiết học. Kết quả thống kê để tìm giá trị trung bình và tần xuất và phân tích nội dung để tìm điểm chung trong dữ liệu này cho thấy mức độ kiểm soát của các sinh viên cũng như mỗi sinh viên đối với quá trình và tài liệu học tập trong các môi trường học khác nhau là không giống nhau. Điều này thể hiện tầm quan trọng của việc giúp người học kiến tạo cơ hội học tập trong và ngoài lớp học.


Toàn văn: PDF