Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 35, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DU LỊCH VIỆT NAM TRONG MỐI LIÊN HỆ VỚI CÁC QUỐC GIA ASEAN HIỆN NAY

Vũ Chiến Thắng

Tóm tắt


Bài báo này nhằm phân tích các khía cạnh ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong mối liên hệ với các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Các vấn đề được đề cập bao gồm: (1) thị phần khách du lịch quốc tế của Việt Nam trong ASEAN; (2) Thứ bậc của Việt Nam trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF); (3) Hiệu quả của du lịch Việt Nam trong mối tương quan với các quốc gia ASEAN.


Toàn văn: PDF