Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 35, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU TƯƠNG ĐƯƠNG TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP TRONG DỊCH Ả RẬP - ANH

Al-Kenani Tawffeek Abdou Saeed Mohammed

Tóm tắt


Nghiên cứu này làm rõ khái niệm tương đương ngữ pháp trong dịch Ả Rập – Anh. Nghiên cứu tìm hiểu các vấn đề mà sinh viên học dịch gặp phải trong quá trình dịch các cấu trúc ngữ pháp từ tiếng Ả Rập sang tiếng Anh. Nghiên cứu dựa trên khối liệu là các bài dịch của năm nhóm sinh viên học dịch tại Bộ môn tiếng Anh, Khoa Nghệ thuật, Đại học Taiz, Yemen. Các nhóm sinh viên này đang học năm cuối khi làm các bài dịch sử dụng trong nghiên cứu này, và họ đã học bốn khoá dịch. Nghiên cứu kết luận rằng sự khác biệt về cấu trúc và hình thái giữa tiếng Ả Rập và tiếng Anh đã gây nhiều khó khăn cho sinh viên. Dựa theo ngữ pháp chức năng hệ thống (SFG), các vấn đề ngữ pháp liên quan đến siêu chức năng ý niệm, liên nhân, văn bản, và mối quan hệ logic-ngữ nghĩa được nhận diện. Ngoài ra, nghiên cứu kết luận rằng sinh viên gặp nhiều vấn đề về tính chuyển tác, tình thái, cấu trúc đề, sự phụ thuộc về logic, mối quan hệ logic-ngữ nghĩa giữa các cú. Các vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến khía cạnh ngữ pháp và phong cách của bản dịch, mà đôi khi còn tạo ra nét nghĩa khác với ý đồ của tác giả trong bản gốc.


Toàn văn: PDF