Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 35, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

RÀ SOÁT CÁC CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU VỀ TIÊU CHÍ CHẤM MÔN VIẾT TRONG ĐÁNH GIÁ TIẾNG ANH NHƯ NGÔN NGỮ THỨ HAI

Dương Thu Mai

Tóm tắt


Đánh giá năng lực ngôn ngữ đã nhận được sự quan tâm ngày càng sâu rộng tại Việt nam trong những năm gần đây và đang được thay đổi tích cực. Trong bối cảnh đó, đánh giá theo tiêu chí đã trở thành một khái niệm quen thuộc với giáo viên, người đánh giá cũng như các nhà quản lý giáo dục. Mặc dù vậy, hầu hết giáo viên tiếng Anh ở các cấp đều vẫn gặp khó khăn khi phải xác định các tiêu chí có thể sử dụng trong thang đánh giá môn viết của họ. Bài viết này có mục đích là một nguồn tham khảo cho giáo viên và các nhà nghiên cứu có quan tâm tới đánh giá môn viết trong lĩnh vực viết như ngôn ngữ thứ hai trong nhiệm vụ xây dựng thang đánh giá năng lực viết theo tiêu chí.  Nội dung của bài viết tập trung vào cơ sở lý thuyết đang tồn tại và đã được xuất bản trên thế giới về các đường hướng dạy viết tiếng Anh, các lý thuyết, các nghiên cứu và thực hành đánh giá viết bằng tiếng Anh. Các nội dung chính này được tổ chức theo hai hướng chính: dựa trên sản phẩm viết, và dựa trên quá trình viết.


Toàn văn: PDF