Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 35, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU SỰ ĐÁNH GIÁ VÀ THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN VỀ GIAO TIẾP ĐỒNG THỜI QUA TRUNG GIAN MÁY TÍNH ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGÔN NGỮ TRONG BỐI CẢNH GIÁO DỤC VIỆT NAM

Phạm Đặng Trâm Anh

Tóm tắt


Nghiên cứu này điều tra thái độ và đánh giá của sinh viên về giao tiếp đồng thời qua trung gian máy tính đối với việc phát triển kỹ năng ngôn ngữ sau một học kỳ gồm 15 tuần, sử dụng phương pháp định lượng và định tính. Một lớp tiếng Anh bậc 3 (B1) tham gia đóng vai nói trực tiếp và một lớp tham gia thảo luận trực tuyến đồng thời. Đối tượng nghiên cứu hoàn thành phiếu điều tra đầu kỳ và cuối kỳ. Ngoài ra, người nghiên cứu cũng phỏng vấn nhóm thảo luận qua máy tính để điều tra thái độ và đánh giá về giao tiếp đồng thời qua trung gian máy tính đối với việc phát triển kỹ năng ngôn ngữ. Phân tích phiếu điều tra và phỏng vấn cho thấy khóa học tiếng Anh 15 tuần góp phần phát triển kỹ năng ngôn ngữ của sinh viên. Sinh viên có thái độ tích cực đối với việc sử dụng giao tiếp đồng thời qua trung gian máy tính và họ hài lòng với các hoạt động trong phòng máy. Nhóm thảo luận qua máy tính tự tin hơn nhóm đóng vai nói trực tiếp. Điều này cho thấy thảo luận trực tuyến đồng thời sẽ thúc đẩy sinh viên học tiếng Anh. Vì vậy, thảo luận trực tuyến đồng thời cho thấy nó có đóng góp có giá trị vào lớp học ngoại ngữ.


Toàn văn: PDF