Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 35, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

“TRUYỀN CẢM HỨNG VÀ THÀNH CÔNG CHO MỌI HỌC SINH”: GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG VIỆT NAM NHẬN THỨC NHƯ THẾ NÀO VỀ VAI TRÒ CỦA HỌ VÀ HỌ THUỘC KIỂU PHONG CÁCH GIÁO VIÊN NÀO TRONG KỈ NGUYÊN CÔNG NGHIỆP 4.0?

Hoàng Văn Vân

Tóm tắt


Nghiên cứu này cố gắng làm nổi bật việc giáo viên tiếng Anh ở trường phổ thông Việt Nam nhận thức như thế nào về vai trò của họ, và họ thuộc kiểu phong cách giáo viên nào trong thế giới hiện tại đang thay đổi – thế giới của Nền công nghiệp 4.0. Nghiên cứu bao gồm một mẫu 300 giáo viên tiếng Anh phổ thông ở Việt Nam. Công cụ sử dụng để nghiên cứu là ba phiếu hỏi nhằm mục đích khám phá các khía cạnh khác nhau trong nhận thức của giáo viên về vai trò của họ. Dữ liệu thu thập được phân tích theo định lượng và được thảo luận chi tiết. Nghiên cứu thu được một số kết quả quan trọng, trong đó năm kết quả sau đây là nổi bật: (i) giáo viên tiếng Anh ở trường phổ thông Việt Nam thể hiện sự hiểu biết tương đối tốt trong việc xác định vai trò nào thuộc phong cách của người giáo viên truyền thống và vai trò nào thuộc phong cách của người giáo viên hiện đại; (ii) họ đánh giá ở mức cao và mức trung bình hầu hết các vai trò của người giáo viên thuộc phong cách truyền thống và báo cáo đã thực hiện hầu hết các vai trò đó; (iii) họ
đánh giá ở mức thấp một số vai trò của người giáo viên thuộc phong cách truyền thống, nhưng báo cáo vẫn tiếp tục thực hiện những vai trò đó; (iv) họ đánh giá ở các mức rất cao, cao và trung bình hầu hết các vai trò thuộc phong cách của người giáo viên hiện đại, nhưng chỉ có 2/3 trong số đó được báo cáo là đã được thực hiện; (v) họ đánh giá ở mức trung bình nhiều vai trò thuộc phong cách của người giáo viên hiện đại còn lại, các vai trò thường được gọi trong giáo dục tiếng Anh như là một ngoại ngữ/như là một ngôn ngữ thứ hai là đường hướng lấy người học làm trung tâm trong dạy ngôn ngữ giao tiếp, nhưng dựa vào những thông tin đan kết lại thu được từ ba phiếu hỏi, nghiên cứu gợi ý rằng mặc dù thời đại Công nghiệp 4.0 đang là một thực tế, nhưng nhiều giáo viên tiếng Anh ở trường phổ thông Việt Nam dường như vẫn ở phía truyền thống trên thang phong cách giáo viên truyền thống ↔ hiện đại. Từ thực tế trên, nghiên cứu khuyến nghị rằng vai trò giáo viên phải là một thành phần trong tất cả các chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tại các khoa đào tạo tiếng Anh ở Việt Nam để giúp giáo viên làm quen tốt hơn với những vai trò của họ, đặc biệt là những vai trò cần thiết trong giáo dục tiếng Anh như là một ngoại ngữ/như là một ngôn ngữ thứ hai trong kỉ nguyên hiện đại để họ có thể thực hiện hiệu quả hơn và phù hợp hơn các vai trò của mình trong dạy học vì sự thành công của học sinh trong “hành trình học” (Pullias & Young, 1968: 32) một công cụ giao tiếp mới.

Toàn văn: PDF