Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 35, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VẬN DỤNG ĐƯỜNG HƯỚNG THAM GIA TRỰC TIẾP TRONG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Ở VIỆT NAM

Vũ Hải Hà

Tóm tắt


Trong những năm qua, công tác bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, nhưng chủ yếu là về số lượng trong khi chất lượng còn nhiều hạn chế. Sử dụng mô hình nghiên cứu trường hợp điển hình, bài viết này thu thập phản hồi của 14 người tham gia một khóa bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh ở Việt Nam vận dụng đường hướng tham gia trực tiếp (participatory approach). Dữ liệu phỏng vấn cho thấy việc vận dụng đường hướng này trong công tác bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh đã mang lại những hiệu quả nhất định trong việc nâng cao tính thực tiễn, khả năng áp dụng, tính tương tác và tự chủ trong học tập của người tham gia – những yếu tố trùng khớp với nhu cầu được đặt ra trong công tác bồi dưỡng giáo viên hiện nay ở Việt Nam. Tuy nhiên, người tham gia cũng chỉ ra những hạn chế của việc vận dụng nói trên, và đề ra những giải pháp nhất định. Điều này cho thấy việc vận dụng và có kết hợp với những hình thức đào tạo khác là cần thiết để tối ưu hóa đường hướng này

Toàn văn: PDF