Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 35, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÌM HIỂU VỀ CÔNG BỐ QUỐC TẾ: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ BÀI BÁO KHOA HỌC THEO MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CÁC BƯỚC

Tôn Nữ Mỹ Nhật

Tóm tắt


Bắt đầu từ công trình nền móng của Swales (1981/1990) về bài báo khoa học, thể loại này đã được nghiên cứu sâu rộng trong hơn 3 thập niên qua. Thực tế này xuất phát từ tầm quan trọng trong vai trò trao đổi kiến thức học thuật của các bài báo khoa học, và cũng từ yêu cầu công bố quốc tế được đặt ra cho giới học thuật ở các nước mà tiếng Anh không phải là bản ngữ. Bài báo này trình bày những khía cạnh thiết yếu của các bài báo quốc tế trong nhiều chuyên ngành khác nhau, được tổng hợp từ các công trình nghiên cứu về thể loại này dựa trên mô hình phân tích các bước thoại của Swales. Bài báo tập trung vào (1) cấu trúc diễn đạt và các mục đích giao tiếp, (2) các đặc trưng ngữ pháp - từ vựng của các bước thoại, và (3) những so sánh đối chiếu 2 khía cạnh này giữa các bài báo quốc tế bằng tiếng Anh và bằng các ngôn ngữ khác. 

Toàn văn: PDF