Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 34, S. 6 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÌM HIỂU MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRONG PHONG TRÀO LÀNG MỚI CỦA HÀN QUỐC DỰA TRÊN HỌC THUYẾT VỀ LOCAL NETWORK GOVERNANCE

Trần Hữu Trí

Tóm tắt


Bài viết tập trung nghiên cứu về phong trào làng mới Hàn Quốc dựa trên học thuyết về Local Network Governance (LNG). LNG có đặc điểm là nhấn mạnh vai trò, sự hợp tác hữu cơ giữa các chủ thể trong việc giải quyết vấn đề xã hội hay phát triển khu vực. Có thể nói, đây là một học thuyết rất quan trọng để đánh giá, phân tích phong trào phát triển nông thôn. Nhìn chung, quá trình phát triển nông thôn được hình thành bởi ba trục chính là trung ương, địa phương và người dân và tùy theo mức độ hợp tác và quan hệ tương tác của các chủ thể này, mức độ về thành quả đạt được cũng khác nhau. Qua bài nghiên cứu này, chúng tôi đưa ra một số gợi ý để xây dựng mô hình phát triển nông thôn mới của Việt Nam trên cơ sở phân tích và đánh giá phong trào làng mới của Hàn Quốc dựa trên những đặc trưng của học thuyết này.


Toàn văn: PDF