Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 34, S. 6 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TÍCH TÍNH GIÁ TRỊ HAI BÀI KIỂM TRA NGỮ PHÁP – TỪ VỰNG HỌC PHẦN 2A + 2B TẠI KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA PHÁP, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Đỗ Thị Bích Thủy

Tóm tắt


Bài viết này trình bày kết quả của một nghiên cứu về tính giá trị của hai bài kiểm tra Ngữ pháp - Từ vựng học phần 2A + 2B năm học 2016-2017 tại Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHNN-ĐHQGHN). Nghiên cứu đánh giá độ tương thích giữa hai bài kiểm tra này với bản mô tả kĩ thuật bài kiểm tra; đo chỉ số độ khó của từng tiểu mục trong bài kiểm tra; và đo một số thông số chung của toàn bài kiểm tra. Kết quả cho thấy hai bài kiểm tra đều đảm bảo tính giá trị, bài kiểm tra số 2 có tính giá trị cao hơn bài số 1. Tuy nhiên, cần điều chỉnh cấp độ ngôn ngữ bài kiểm tra cho phù hợp hơn với bản mô tả kĩ thuật và chỉnh sửa lại những tiểu mục có chỉ số độ khó chưa phù hợp.

Toàn văn: PDF