Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 34, S. 6 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TỪ MỘT THỬ NGHIỆM - DỰ ÁN DISCOVERY - CHO SINH VIÊN CHẤT LƯỢNG CAO KHOA SƯ PHẠM TIẾNG ANH: GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG CHUẨN BỊ CHO TƯƠNG LAI

Nguyễn Thu Lệ Hằng

Tóm tắt


Bài viết này trình bày một dự án thử nghiệm cho sinh viên năm thứ nhất Hệ Chất lượng cao, Khoa Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Dự án áp dụng mô hình học tập của thế kỷ 21 và theo định hướng giáo dục chuẩn bị cho tương lai. Bài viết chia sẻ kết quả khảo sát ban đầu trước khi thực hiện dự án, hứng thú và mức độ đầu tư của người học và những kỹ năng, năng lực cần thiết để thực hiện dự án, cũng như những kết quả học tập mong đợi.

Toàn văn: PDF