Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 34, S. 6 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SINH VIÊN ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN: LIỆU CÓ TRÁI VỚI THUẦN PHONG MỸ TỤC VIỆT?

Trần Thị Tuyết

Tóm tắt


Trên thế giới, hoạt động đánh giá giảng viên của sinh viên đã trở thành công cụ quen thuộc trong công tác bồi dưỡng chuyên môn và đánh giá chất lượng giảng dạy. Các trường đại học ở Việt Nam cũng đã bắt đầu tiến hành hoạt động tương tự trong thập niên vừa qua, tuy nhiên, công tác này ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là những khó khăn trong quan niệm về văn hóa và suy nghĩ truyền thống: trò không được nhận xét, đánh giá thầy. Dựa trên kết quả một nghiên cứu định lượng, bài viết này phản ánh sự thay đổi quan niệm của giảng viên ở một trường đại học đối với hoạt động vẫn được coi là trái với truyền thống tôn sư trọng đạo này. Kết quả nghiên cứu cho thấy những phản ứng tiêu cực của giảng viên gần như đã không còn sau khi hoạt động lấy ý kiến phản hồi được ‘làm mới’ dựa trên những nhận xét, đánh giá và nhu cầu của giảng viên, cũng như dựa trên điều kiện giảng dạy thực tế và đặc điểm văn hóa Nho giáo. Nghiên cứu chứng tỏ rằng khi những yếu tố này được quan tâm thấu đáo, việc sinh viên nhận xét, đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên sẽ không còn bị coi là một hoạt động trái với thuần phong mỹ tục Việt. 

Toàn văn: PDF