Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 34, S. 5 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TƯƠNG TÁC NGƯỜI HỌC - NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN TẠI MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM

Phạm Ngọc Thạch

Tóm tắt


Tương tác đóng một vai trò quan trọng trong cả lớp học truyền thống và trực tuyến. Đối với người học tiếng Anh, tương tác với nội dung rất quan trọng vì nó cung cấp cho họ kiến thức về ngôn ngữ và góp phần vào sự thành công của quá trình học trực tuyến. Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu tương tác giữa người học và nội dung của một chương trình học tiếng Anh trực tuyến đã được thực hiện ở một trường đại học ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy người học tự tin trong việc sử dụng khóa học trực tuyến này, nhưng họ không đánh giá cao hiệu quả của việc tương tác với nội dung của khóa học. Bài báo khuyến nghị là trong bối cảnh học ngoại ngữ trực tuyến còn  đang ở giai đoạn sơ khai như  tại Việt Nam, cần liên tục hỗ trợ kỹ thuật cho người học mới có thể giúp họ tự lực trong việc học trực tuyến.


Toàn văn: PDF