Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 34, S. 5 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC: NHỮNG BÀI HỌC ỨNG DỤNG CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA VIỆT NAM

Nguyễn Thu Lệ Hằng

Tóm tắt


Bài báo này trình bày nghiên cứu dựa trên tổng thuật tài liệu về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, từ đó xây dựng một khung đảm bảo chất lượng gồm 5 thành tố cơ bản là lãnh đạo và quản lý, sự tham gia của các bên liên quan, các qui trình nội bộ, hợp tác và phối hợp, và văn hoá không ngừng cải tiến chất lượng. Nghiên cứu đã phân tích 5 thành tố này như những yếu tố thúc đẩy đảm bảo chất lượng và nâng cao chất lượng ở các trường đại học. Cuối cùng, bài viết đưa ra những bài học ứng dụng cho các trường đại học của Việt Nam, trong đó có sự cần thiết phải quản lý đảm bảo chất lượng như một thay đổi của tổ chức nhằm đạt được sự bền vững.


Toàn văn: PDF