Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 34, S. 5 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU SỰ TƯƠNG THÍCH GIỮA KHUNG NĂNG LỰC GIÁO VIÊN TIẾNG ANH VIỆT NAM VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN SƯ PHẠM TIẾNG ANH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Phùng Thị Kim Dung

Tóm tắt


Đảm bảo chất lượng luôn là một vấn đề quan trọng đối với một hệ thống giáo dục. Trong các cách tiếp cận nhằm nâng cao chất lượng giáo dục quốc gia, việc xây dựng và áp dụng khung năng lực nhằm đảm bảo chất lượng dạy học đã được nhiều quốc gia trên thế giới thực hiện. Việc thông qua Khung năng lực giáo viên tiếng Anh ở Việt Nam (KNL) vào năm 2012 cho thấy những nỗ lực của Chính phủ trong việc xác định, thúc đẩy và củng cố chất lượng giáo dục. Điều này đòi hỏi các chương trình đào tạo (CTĐT) giáo viên tiếng Anh phải có chuẩn đầu ra tương thích với các chuẩn năng lực trong khung năng lực quốc gia. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để có thể xây dựng chuẩn đầu ra của một CTĐT cử nhân sư phạm tiếng Anh có sự tương thích với KNL? Chương trình đào tạo cử nhân sư phạm tiếng Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành năm 2012 có đáp ứng chuẩn năng lực trong KNL hay không? Thông qua phương pháp phân tích văn bản nhằm so sánh chuẩn đầu ra của CTĐT với các tiêu chuẩn và chỉ số thực hiện trong KNL, tác giả đã đưa ra một số kết luận liên quan đến sự tương thích giữa chúng. Từ đó, tác giả đã có những đề xuất cho việc cải thiện và phát triển CTĐT cũng như KNL.


Toàn văn: PDF