Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 34, S. 5 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG CÔNG CỤ RÀO ĐÓN TRONG DIỄN NGÔN HỌC THUẬT THUỘC LĨNH VỰC NGÔN NGỮ HỌC ỨNG DỤNG: TRƯỜNG HỢP CÁC BÀI NGHIÊN CỨU TRONG TẠP CHÍ READING IN A FOREIGN LANGUAGE VÀ ENGLISH LANGUAGE TEACHING

Nguyễn Tuấn Anh

Tóm tắt


Trong viết học thuật, việc rào đón giúp người viết có thể giảm tính áp đặt trong các kết luận hay nhận định được đưa ra (Hyland, 1996). Mặc dù đã có nhiều bài nghiên cứu về ngôn ngữ rào đón được sử dụng trong các bài nghiên cứu học thuật, vẫn chưa có nhiều nghiên cứu về sự giống nhau và khác nhau giữa các tạp chí trong cùng một lĩnh vực liên quan đến việc sử dụng các công cụ rào đón. Bằng cách sử dụng phương pháp phân tích ngôn liệu, nghiên cứu này nhằm mục đích so sánh đối chiếu việc rào đón trong hai tạp chí ngôn ngữ học Reading in a Foreign Language (RFL) và English Language Teaching (ELT) để tìm ra những dạng thức và chức năng nào của công cụ rào đón được sử dụng thường xuyên nhất trong RFL và ELT, cũng như tìm hiểu sự phân bổ của các dạng thức và chức năng trong các phần khác nhau của một bài nghiên cứu. Dựa trên dữ liệu được phân tích, kết quả cho thấy các tác giả thuộc hai tạp chí này có xu hướng lựa chọn chung đối với những dạng thức rào đón, phù hợp với mục đích và chức năng của từng nhóm dạng thức. Chúng tôi tin rằng xu hướng chung này sẽ có giá trị đối với những ai đang trong quá trình phát triển kỹ năng viết học thuật trong lĩnh vực ngôn ngữ học.


Toàn văn: PDF