Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 34, S. 5 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HỒI KÝ TỰ THUẬT VỀ CON ĐƯỜNG CHUYÊN MÔN CỦA TÔI

Lê Văn Canh

Tóm tắt


Bài báo này nêu bật những khía cạnh biến động và phức hợp trong con đường chuyên môn từ một giáo viên tiếng Anh trở thành học giả trong lĩnh vực ngôn ngữ học ứng dụng của tôi. Sử dụng phương pháp hồi ký tự thuật, bài báo kể lại quá trình tự phản tỉnh và tái kiến tạo bản ngã của tôi. Mục đích của bài tự phản tỉnh này là nhằm khích lệ cách tiếp cận những phương thức cụ bộ về tri kiến, hiện hữu và biến đổi trong đời thực. Phương thức tiếp cận này rất cần thiết trong nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ ở thời đại mà những quan điểm về tri thức luận biến đổi không ngừng. Bài báo kết luận bằng những điều phản tỉnh về quá trình cảm thức lại những trải nghiệm trong con đường phát triển chuyên môn của tôi.


Toàn văn: PDF