Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 34, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÍNH HIỆU QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VỀ CÁC PHƯƠNG TIỆN LIÊN KẾT VĂN BẢN TRONG VIỆC NÂNG CAO KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH

Bồ Thị Lý

Tóm tắt


Bài viết miêu tả kết quả của một nghiên cứu hành động xuất phát từ thực tiễn giảng dạy tiếng Anh của tác giả cho sinh viên không chuyên. Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét tính hiệu quả của việc lồng ghép giảng dạy lý thuyết về các phương tiện liên kết văn bản nhằm nâng cao khả năng đọc hiểu của người học ngoại ngữ. Nghiên cứu được tiến hành thông qua một quá trình giảng dạy thực nghiệm kĩ năng đọc hiểu tiếng Anh kéo dài sáu tuần cho một lớp gồm 24 sinh viên không chuyên với sự trợ giúp của hai công cụ thu thập dữ liệu chủ yếu, bao gồm câu hỏi khảo sát và hai bài kiểm tra trước và sau quá trình thực nghiệm. Kết quả tổng thể chỉ ra rằng việc giảng lý thuyết liên kết văn bản đã có những tác động tích cực đối với việc phát  triển kỹ năng đọc hiểu của nhóm thực nghiệm.

Toàn văn: PDF