Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 34, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÂY DỰNG MÔ HÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ VIÊN CHỨC VIỆT NAM THEO HƯỚNG TIẾP CẬN TỰ CHỦ

Nguyễn Ngọc Lưu Ly

Tóm tắt


Tính tự chủ là một chủ đề được đông đảo giới khoa học các nước quan tâm, nghiên cứu và áp dụng. Bài viết đã lý giải việc lựa chọn, phân tích đánh giá và triển khai mô hình phát triển tính tự chủ phù hợp để hỗ trợ đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức Việt Nam lĩnh hội và làm chủ ngoại ngữ. Bài viết cũng cung cấp một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ này trong bối cảnh cần đổi mới phương pháp dạy học ngoại ngữ chất lượng hơn để có thể sử dụng hiệu quả trong công việc.


Toàn văn: PDF