Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 34, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TÍCH HÀNH ĐỘNG TU TỪ TRONG TÓM TẮT BÁO CÁO HỘI THẢO NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC ỨNG DỤNG - HÀM Ý CHO HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH KHOA HỌC

Cao Thị Hồng Phương

Tóm tắt


Bài báo trình bày kết quả của nghiên cứu phân tích hành động tu từ của các bản tóm tắt báo cáo hội thảo trong lĩnh vực ngôn ngữ học ứng dụng. Xem xét các mô hình khác nhau về phân tích hành động tu từ của các tác giả như Biber et al., (2007); Swales (1981, 1990); Santos (1996), nghiên cứu này áp dụng mô hình phù hợp nhất, cụ thể là phương pháp tiếp cận của Biber et al., (2007) nhằm xác định hành động tu từ và của Santos (1996) nhằm phân tích các hành động tu từ, để xác định các tính năng ngôn ngữ trong các hoạt động được các tác giả áp dụng cho mục đích xã hội và giao tiếp trong các tóm lược hội thảo. Kết quả cho thấy hành động 1 (đánh giá bối cảnh nghiên cứu), 2 (trình bày nghiên cứu) và 3 (mô tả phương pháp luận) thường được đưa vào tóm lược hội thảo, trong khi hành động 4 (tóm tắt kết quả nghiên cứu) và 5 (thảo luận nghiên cứu) xuất hiện ít hơn. Có thể kết luận rằng thể loại ngôn bản này có 3 hành động mang tính bắt buộc hoặc khuôn mẫu và 2 hành động tùy chọn khác. Cuối cùng, tác giả trình bày một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng dạy và học viết tiếng Anh khoa học trong ngữ cảnh học ngôn ngữ thứ hai và ngoại ngữ.


Toàn văn: PDF