Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 34, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIỚI TỪ OVER: NHỮNG KHÍA CẠNH MỚI KHẢ DĨ TỪ THUYẾT KHÁI NIỆM TỪ VỰNG VÀ MÔ HÌNH TRI NHẬN

Đỗ Tuấn Long

Tóm tắt


Bài viết này phân tích những thành tựu và hạn chế của những đường hướng nghiên cứu giới từ tiếng Anh over. Sau đó, chúng tôi đề xuất áp dụng những nguyên tắc của lí thuyết Khái niệm Từ vựng và Mô hình tri nhận (LCCM) vào phân tích giới từ này. Seth (2009) có thể miêu tả ngữ dụng của giới từ qua những ví dụ cụ thể, nhưng ông không thể chỉ ra được những nghĩa khu biệt của nó. Mặc dù Lakoff với khung lí thuyết Đặc tả đầy đủ đưa ra được nghĩa khu biệt của over, nhưng sự dư thừa nghĩa và việc thiếu nguyên tắc phân tích làm cho cách tiếp cận này không phù hợp trong nhiều trường hợp. Những công trình khác của Kreitser (1997), Tyler & Evans (2003), Deane (2005) và Maria Brenda (2014) xét ở một vài khía cạnh đã khỏa lấp hạn chế của Lakoff nhưng chúng vẫn chưa giải quyết được vấn đề kết hợp giữa tái biểu hiện ngôn ngữ (tham số) và phi ngôn ngữ (mô hình) trong việc phân tích ngữ nghĩa của giới từ over. Chúng tôi đã chứng minh được giả định rằng với tư cách là một phương tiện ngôn ngữ, giới từ over mang 17 khái niệm từ vựng và mỗi khái niệm được mã hóa bởi xu hướng lựa chọn hình thức và ngữ nghĩa khu biệt.

Toàn văn: PDF