Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 34, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐẶC TRƯNG NGÔN NGỮ CỦA CẤU TRÚC “I + KẾT NGÔN GIỮA ĐỘNG TỪ PHI THỰC HỮU TRI NHẬN VÀ PHÓ TỪ TÌNH THÁI NHẬN THỨC”

Lưu Quý Khương, Trần Thị Minh Giang

Tóm tắt


Trên cơ sở phân tích 250 ví dụ tiếng Anh có chứa cấu trúc với chủ ngữ là ngôi thứ nhất số ít I và các kết ngôn gồm một động từ phi thực hữu tri nhận và một phó từ tình thái nhận thức được thu thập từ những nguồn khác nhau như tiểu thuyết, truyện ngắn, trên mạng, nghiên cứu này đã xác định được những đặc trưng ngữ dụng của cấu trúc dựa vào lý thuyết hành động lời nói như giảm bớt sự phàn nàn, khiển trách, đưa ra lời khuyên, và giảm bớt sự khoe khoang. Ba đặc trưng ngữ dụng này rất hữu ích đối với những người học tiếng Anh bởi vì bằng cách sử dụng cấu trúc này trong phát ngôn của mình, người nói có thể làm giảm sự phàn nàn, khiển trách của người nói, cung cấp cho người nghe những lời khuyên đầy thuyết phục bằng kinh nghiệm của bản thân, và giảm nhẹ sự khoe khoang trong phát ngôn, giúp người nghe cảm thấy dễ chịu hơn khi tham thoại. Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng vào việc nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh như một ngoại ngữ ở Việt Nam.

Toàn văn: PDF