Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 34, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BÁNH TRÔI NƯỚC” VÀ BA BẢN DỊCH TIẾNG ANH: SO SÁNH THEO LÍ THUYẾT CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

Hoàng Văn Vân

Tóm tắt


Bài viết này so sánh ba bản dịch tiếng Anh: “The Floating Cake” của John Balaban, “The Cake That Drifts In Water” của Huỳnh Sanh Thông và “Floating Sweet Dumpling” của Marilyn Chin với bài thơ gốc tiếng Việt “Bánh trôi nước” của nữ thi sĩ lừng danh Hồ Xuân Hương. Khung lí thuyết sử dụng để phân tích và so sánh các văn bản là ngôn ngữ học chức năng hệ thống. Kết quả nghiên cứu cho thấy có cả những điểm tương đồng và dị biệt giữa ba bản dịch với bài thơ gốc và giữa ba bản dịch với nhau trên ba bình diện nghĩa tư tưởng, nghĩa liên nhân và nghĩa ngôn bản. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng có nhiều điểm khác biệt ở cấp độ lựa chọn từ vựng (cấp độ lựa chọn từ và ngữ) hơn là ở cấp độ lựa chọn cấu trúc cú pháp (cấp độ lựa chọn các mẫu thức chuyển tác, thức và đề ngữ) giữa ba bản dịch và bài thơ gốc, và giữa ba bản dịch với nhau.

Toàn văn: PDF