Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 34, S. 3 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SUY NGHĨ VỀ VIỆC DỊCH TÊN MỘT KHOA ĐÀO TẠO SANG TIẾNG PHÁP

Nguyễn Việt Quang

Tóm tắt


Bài viết này đề cập đến việc dịch sang tiếng Pháp tên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Trước hết, tác giả nêu lại quá trình thay đổi tên của đơn vị đào tạo này, cùng với việc xác định nội dung của các khái niệm Pháp văn, Tiếng Pháp, Ngôn ngữ, Văn hóa, Văn minh; sau đó, phân tích quan điểm về dịch thuật của ba nhà ngôn ngữ học G. Mounin, R. Jakobson và D. Seleskovitche. Từ đó, tác giả đề xuất giải pháp về một cách dịch phù hợp. 

Toàn văn: PDF