Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 34, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÌM HIỂU KHÓ KHĂN SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH GẶP PHẢI KHI ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TIẾNG ANH KỸ THUẬT

Trần Quốc Thao, Dương Mỹ Thẩm

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu những khó khăn mà sinh viên đại học chuyên ngành tiếng Anh tại Việt Nam gặp phải trong quá trình đọc hiểu văn bản tiếng Anh kỹ thuật. Tám mươi sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tham gia trả lời bảng câu hỏi, và ba giáo viên dạy tiếng Anh  kỹ thuật tham gia phỏng vấn bán cấu trúc. Kết quả cho thấy sinh viên không gặp nhiều khó khăn khi đọc các văn bản tiếng Anh kỹ thuật; tuy nhiên, nếu có thì hai nhóm khó khăn mà sinh viên gặp nhiều nhất là từ vựng chuyên ngành kỹ thuật và kiến thức chuyên ngành kỹ thuật. Ngoài ra, các vấn đề về nội dung chính, cấu trúc và ngữ pháp được sử dụng trong các văn bản tiếng Anh kỹ thuật không phải là các yếu tố gây nhiều khó khăn cho sinh viên. 

Toàn văn: PDF