Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 34, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC: ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM

Võ Thị Kim Anh

Tóm tắt


Đánh giá giáo dục đã được chú trọng và các mô hình đánh giá giáo dục được đề xuất trong thế kỷ 20 đã được phát triển và áp dụng rộng rãi trong đánh giá giáo dục ở thế kỷ 21. Bài báo cung cấp cho độc giả cái nhìn tổng thể về bốn mô hình đánh giá nổi tiếng trong lĩnh vực giáo dục: mô hình khách quan của Tyler, mô hình phản hồi của Stake, mô hình phi mục tiêu của Scriven và mô hình CIPP của Stufflebeam. Những mô hình này có một bề dày lịch sử và được phát triển theo thời gian. Bốn mô hình này được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực đánh giá, nhưng chủ yếu là trong đánh giá chương trình giáo dục. Với mục đích giúp các nhà đánh giá giáo dục hiểu rõ hơn về các mô hình này, bài báo trình bày bản chất của các mô hình, đặc điểm của mô hình, cũng như thảo luận điểm mạnh và điểm yếu của từng mô hình.

Toàn văn: PDF