Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 34, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN CHIẾN LƯỢC HỌC CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH TRONG MÔN VIẾT

Dương Thu Mai

Tóm tắt


Chiến lược học của sinh viên là một lĩnh vực quan trọng trong các nghiên cứu về giảng dạy tiếng Anh trong nhiều thập kỷ qua. Ở Việt Nam, trong khi vai trò của người giáo viên vẫn khó có thể thay thể, vẫn chưa có nhiều nghiên cứu về vai trò của người học và sự khác biệt giữa các đối tượng người học. Với sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Anh, vấn đề này càng cấp thiết vì họ phải đối mặt với những thay đổi sâu sắc và toàn diện trong phương pháp dạy và học tiếng Anh khi bước vào môi trường mới tại trường đại học. Nghiên cứu này được thực hiện trên 50 sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại một trường đại học ngoại ngữ ở Việt Nam với hai vấn đề: những chiến lược học nào đang được sử dụng, và có sự khác biệt nào giữa đối tượng sinh viên giỏi và sinh viên chưa giỏi sau một năm được hướng dẫn về chiến lược học viết. Nghiên cứu chỉ ra 4 nhóm chiến lược viết với tần suất sử dụng khác nhau, và những khác biệt lớn trong việc sử dụng chiến lược học viết của sinh viên. 

Toàn văn: PDF