Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 34, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

QUAN ĐIỂM CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH VỀ TỰ CHỦ HỌC TẬP TẠI MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Lê Thanh Nguyệt Anh

Tóm tắt


Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát thực trạng tự học của sinh viên đại học ở Việt Nam. 60 sinh viên chuyên ngành tiếng Anh của một trường đại học vùng sâu ở miền Nam, Việt Nam đã tham gia trả lời cho nghiên cứu này. Phỏng vấn dạng tường thuật đã được sử dụng để thu thập các dữ liệu cần thiết. Kết quả của nghiên cứu cho thấy hầu hết sinh viên có nhận thức tích cực về tự học và vai trò của tự học ở bậc đại học. Tuy nhiên, sinh viên đạt được những kết quả học tập khác nhau và có những khó khăn trong khi thực hiện tự học. Từ những kết quả này, nghiên cứu chỉ ra rằng vì tự học là một quá trình lâu dài, sinh viên nên tiếp tục kiên nhẫn nỗ lực tự học và nhờ giảng viên hỗ trợ khi cần thiết.


Toàn văn: PDF