Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 34, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KẾT CẤU CÂU MANG BỔ NGỮ THỜI LƯỢNG TIẾNG HÁN (ĐỐI CHIẾU VỚI CÁCH BIỂU ĐẠT TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG VIỆT)

Nguyễn Thị Hường

Tóm tắt


Bổ ngữ là một trong những thành phần chính trong câu tiếng Hán. Bổ ngữ tiếng Hán nói chung và bổ ngữ thời lượng tiếng Hán nói riêng có tần suất sử dụng rất cao. Trong khuôn khổ của bài viết này, chúng tôi chỉ tập trung bàn về trật tự kết cấu câu mang bổ ngữ thời lượng tiếng Hán, đồng thời tiến hành so sánh đối chiếu với trật tự kết cấu câu có cách biểu đạt tương đương trong tiếng Việt.

Toàn văn: PDF