Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 34, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÁC PHẨM HỒI KÝ "KHÔNG CÓ THẦN THOẠI" CỦA LEE MYUNG BAK VÀ NHỮNG CHIỀU KÍCH HOFSTEDE TRONG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC

Phan Thị Thu Hiền

Tóm tắt


Hồi ký Không có thần thoại của cựu Tổng thống Lee Myung Bak, cựu Chủ tịch tập đoàn Hyundai có thể xem là một trường hợp đại diện và điển hình cho truyện ký về cuộc đời những “người hùng” của các tập đoàn Hàn Quốc. Qua một nhân vật xuất chúng mà số phận gắn bó với sự hình thành, phát triển một trong những tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc, Không có thần thoại giúp chúng ta cảm hiểu nguồn sức mạnh đã làm nên “kỳ tích sông Hàn”, tính cách con người và bản sắc dân tộc Hàn nói chung; đặc điểm văn
hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng. Bài nghiên cứu này vận dụng các chiều kích Geert Hofstede để tiếp cận liên ngành tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc dựa trên dữ liệu văn học truyện ký doanh nhân.

Toàn văn: PDF