Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 33, S. 6 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

READING IMAGES - THE GRAMMAR OF VISUAL DESIGN

Trần Thị Hiếu Thủy

Tóm tắt


Gunther Kress & Theo van Leeuwen
Routledge, 2006, ISBN-13: 978-0415319157


Toàn văn: PDF