Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 33, S. 6 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TRỞ LẠI HIỆN TƯỢNG ĐỒNG ÂM

Hà Quang Năng

Tóm tắt


Đồng âm là một hiện tượng phổ biến trong ngôn ngữ và nhiều nghiên cứu về hiện tượng đồng âm đã được thực hiện. Tuy nhiên, đồng âm nói chung chỉ được hiểu là các đơn vị từ vựng khác nhau có cách phát âm giống hệt nhau hoặc tương tự nhau nhưng ý nghĩa khác nhau. Bài báo này phân tích các quan điểm khác nhau về đồng âm trong các công trình hiện có và trình bày một quan điểm toàn diện, hoàn chỉnh và khoa học hơn về đồng âm trong ngôn ngữ.

Toàn văn: PDF