Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 33, S. 6 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGÔN NGỮ VÀ GIỚI: CÁC HƯỚNG TIẾP CẬN TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY

Nguyễn Thị Thu Hà

Tóm tắt


Nghiên cứu này trình bày và phân tích các hướng tiếp cận khác nhau trong lĩnh vực ngôn ngữ và giới, một lĩnh vực thuộc ngôn ngữ học bắt đầu hình thành từ những năm đầu của thập kỷ 70 của thế kỷ trước. Các đường hướng thống trị giới, khác biệt giới và hậu hiện đại được phân tích và trình bày theo trình tự thời gian cùng với những nghiên cứu điển hình nhằm minh họa cho những đặc điểm của từng đường hướng. Ngoài ra, tác giả cũng đưa ra các nhận định, so sánh đặc điểm của các đường hướng để người đọc có thể hiểu rõ hơn về những đường hướng này. Bài báo cũng nhấn mạnh những chủ đề và những tranh luận hiện nay trong lĩnh vực ngôn ngữ và giới được
thể hiện trong các hội thảo ngôn ngữ và giới (IGALA) gần đây nhất.

Toàn văn: PDF