Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 33, S. 6 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG ĐỘNG NÃO ĐẾN MỨC ĐỘ ĐỌC HIỂU CỦA NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ

Trần Thị Ngọc Yến

Tóm tắt


Nghiên cứu này xem xét giá trị của hoạt động động não đối với mức độ đọc hiểu của người học tiếng Anh như một ngoại ngữ. Trong nghiên cứu này, thí nghiệm được thực hiện trên một nhóm thực nghiệm và một nhóm đối chứng. Cả hai nhóm đều đang theo học một khóa học tiếng Anh ở trung tâm ngoại ngữ ở Việt Nam tại thời điểm thực nghiệm. Nhóm thực nghiệm được học với các hoạt động động não ở các buổi học Đọc còn nhóm đối chứng không được học với các hoạt động này. Các so sánh giữa điểm trung bình của cả hai nhóm ở bài kiểm tra tiền thực nghiệm và sau thực nghiệm cũng như kết quả đọc hiểu trong suốt khóa học cho thấy nhóm thực nghiệm có kết quả tốt hơn nhóm đối chứng. Điều này khẳng định hoạt động động não có ảnh hưởng tích cực tới mức độ đọc hiểu của người học tiếng Anh như một ngoại ngữ.

Toàn văn: PDF