Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 33, S. 6 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÍNH HIỆU QUẢ CỦA QUY TRÌNH RÈN LUYỆN PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG THEO NHÓM TRƯỚC KHI VIẾT CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH TRUNG CẤP

Trần Thị Ánh Tuyết

Tóm tắt


Bài viết này trình bày kết quả của một nghiên cứu cải tiến sư phạm định tính xuất phát từ thực tiễn giảng dạy tiếng Anh của tác giả cho sinh viên trình độ trung cấp. Nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng của quy trình rèn luyện việc thảo luận và phát triển ý tưởng theo nhóm đến khả năng phát triển ý tưởng cho bài viết và việc học kỹ năng viết của sinh viên thông qua phỏng vấn, quan sát lớp học, bài viết và bài báo phản hồi của sinh viên. Nghiên cứu chỉ ra rằng quy trình thảo luận ý tưởng theo nhóm được bổ sung một số quy tắc động não có thể cải thiện số lượng và chất lượng ý tưởng trong bài viết đoạn văn, nhưng không có tác dụng đáng kể đến viết thư. Ngoài ra, thảo luận ý tưởng theo nhóm trước khi viết có tác động tích cực tới việc học kỹ năng viết của sinh viên. Bởi vậy, kết quả của nghiên cứu có đóng góp quan trọng vào việc áp dụng quy trình thảo luận ý tưởng theo nhóm khi dạy tiếng Anh.

Toàn văn: PDF