Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 33, S. 6 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC CÁCH TIẾP CẬN ĐƯƠNG ĐẠI TRONG PHÂN TÍCH CÚ ĐƠN TIẾNG VIỆT

Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc

Tóm tắt


Cú với tư cách là một phạm trù ngữ pháp đã và đang là trung tâm thu hút sự chú ý của các nhà ngôn ngữ học Việt Nam, và gây rất nhiều khó khăn cho việc phân tích và giải thích. Đã có nhiều nỗ lực để làm sáng tỏ vấn đề này. Tuy nhiên, chưa có sự đồng thuận giữa các nhà Việt ngữ về phân tích và giải thích cú đơn bởi vì mỗi nhà nghiên cứu dường như phân tích cú theo một cách tiếp cận khác nhau, sử dụng các khung lí thuyết khác nhau. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu một số cách tiếp cận hiện đại chính yếu trong việc phân tích cú đơn Việt Nam kèm theo đánh giá có phê phán từng cách tiếp cận để cung cấp cho độc giả một cái nhìn tổng quan về các nghiên cứu cú trong tiếng Việt. Nghiên cứu cho thấy hiện tại, các cách tiếp cận cấu trúc chịu ảnh hưởng bởi các nhà nghiên cứu theo chủ nghĩa cấu trúc châu Âu và châu Mĩ như de Saussure và Bloomfield, và các cách tiếp cận chức năng chịu ảnh hưởng bởi ngữ pháp chức năng của Dik và ngữ pháp chức năng hệ thống của Halliday dường như là các mô hình ngữ pháp chi phối các cách phân tích cú đơn trong tiếng Việt.

Toàn văn: PDF