Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 33, S. 6 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẨN DỤ THI CA TÌNH YÊU TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT

Phan Văn Hòa, Hồ Trịnh Quỳnh Thư

Tóm tắt


Thuyết ẩn dụ ý niệm cho rằng ẩn dụ thi ca thực ra là ẩn dụ thông thường. Nhờ vào bốn kỹ xảo: trau chuốt, mở rộng, đặt vấn đề và kết hợp, chúng trở nên độc đáo mới lạ. Trên cơ sở đó, chúng tôi thực hiện khảo sát và so sánh các ẩn dụ tình yêu đôi lứa được thể hiện trong thơ tình giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Phân tích đối chiếu là phương pháp chính dùng trong nghiên cứu này. Để giảm thiểu nhầm lẫn trong quá trình thu thập dữ liệu, chúng tôi sử dụng phương pháp xác định ẩn dụ của Pragglejaz Group. Kết quả thu được cho thấy sự độc đáo của các ẩn dụ tình yêu trong thơ không nằm ở ý niệm mà ở các diễn đạt ẩn dụ thông qua việc sử dụng bốn kỹ xảo này. Trong đó, kết hợp là kỹ xảo được dùng nhiều nhất ở cả hai ngôn ngữ. Đồng thời, chúng tôi cũng tìm thấy một số điểm tương đồng trong cả ý niệm và cách diễn đạt ẩn dụ thi ca tình yêu giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Sự tương đồng này có thể do tính phổ quát của ẩn dụ. Tuy nhiên, các diễn đạt ẩn dụ này cũng có nhiều điểm khác nhau giữa hai ngôn ngữ do xuất phát từ các nền văn hóa khác nhau.  

Toàn văn: PDF