Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 33, S. 6 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KÌ THỊ GIỚI TÍNH VỀ NGÔN NGỮ TRONG SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN HÀNH: TIẾNG ANH 10, TIẾNG ANH 11 VÀ TIẾNG ANH 12

Nguyễn Doãn Cảnh

Tóm tắt


Nghiên cứu này đề cập đến vấn đề kì thị giới tính về mặt ngôn ngữ trong sách giáo khoa tiếng Anh THPT hiện hành: Tiếng Anh 10, Tiếng Anh 11 và Tiếng Anh 12, nhằm tìm ra tần suất mà kì thị giới tính về ngôn ngữ xuất hiện trong các sách giáo khoa đã nêu, đồng thời hé mở những thông điệp ẩn giấu được truyền tải qua sự kì thị giới tính về ngôn ngữ. Kết quả nghiên cứu
chỉ ra rằng kì thị giới tính về ngôn ngữ xuất hiện khá thường xuyên trong các sách này và qua đó thông điệp về vị thế thấp hơn của phụ nữ đã hé lộ.  

Toàn văn: PDF