Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 33, S. 5 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU TÍNH TỰ CHỦ TRONG HỌC NGOẠI NGỮ Ở VIỆT NAM

Đinh Thị Hồng Thu

Tóm tắt


Bài viết khảo sát thống kê những bài báo về vấn đề tự chủ trong học ngoại ngữ đăng trên các tạp chí và kỷ yếu hội thảo trong nước trong vòng 12 năm trở lại đây (từ 2006 đến 2017). Kết quả khảo sát thống kê cho thấy: (1) nghiên cứu có xu hướng tăng; (2) đối tượng khảo sát nghiên cứu tập trung nhiều vào sinh viên; (3) nội dung nghiên cứu chủ yếu là: giới thiệu, phân tích và bàn luận những thành quả nghiên cứu của nước ngoài; đưa ra biện pháp nâng cao tính tự chủ trong học ngoại ngữ ở Việt Nam; (4) phương pháp nghiên cứu chính là phân tích suy luận; (5) nghiên cứu đang bước vào giai đoạn phát triển. Bài viết cũng đưa ra nhận xét về thực trạng và hướng phát triển của vấn đề nghiên cứu.  

Toàn văn: PDF