Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 33, S. 4 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA GIỚI TỪ CHỈ NGUYÊN NHÂN, MỤC ĐÍCH TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI

Nguyễn Anh Thục

Tóm tắt


Trong các loại hư từ tiếng Hán, giới từ chỉ nguyên nhân, mục đích nổi lên như một trọng điểm ngữ pháp, được sử dụng với tần số cao và vị trí xuất hiện trong câu khá đa dạng. Trong khuôn khổ bài viết này, trước tiên chúng tôi tổng hợp phân tích hệ thống lý luận tổng quan về giới từ nói chung, giới từ chỉ nguyên nhân, mục đích nói riêng nhằm xác định rõ và thống nhất một số luận điểm cốt yếu đồng thời đưa ra những nhận định hoặc ý kiến đánh giá của mình. Trên cơ sở đó, bài viết tiến hành phân tích một số đặc điểm của giới từ chỉ nguyên nhân, mục đích điển hình trong tiếng Hán hiện đại thông qua hướng nghiên cứu như phân tích hiện tượng đa nghĩa và cơ sở tri nhận của chúng; khảo sát nghĩa của các ngữ tố hàm chứa trong giới từ chỉ nguyên nhân, mục đích; tái hiện đặc trưng ngữ nghĩa của chúng bằng giản đồ hình nguyên mẫu; và luận giải những vấn đề về thành phần chỉ mục đích và thành phần chỉ nguyên nhân đứng sau giới từ liên quan.  

Toàn văn: PDF