Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 33, S. 4 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHỎNG VẤN VỚI VAI TRÒ LÀ MỘT HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI: CÁCH TIẾP CẬN MỚI TRONG NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ HỌC ỨNG DỤNG

Nguyễn Trọng Du

Tóm tắt


Bài viết giới thiệu cho độc giả một cách tiếp cận mới về phỏng vấn, đó là phỏng vấn với tư cách là một hoạt động xã hội (còn được gọi là phỏng vấn tích cực). Trong bài viết, cách tiếp cận này được so sánh với phương pháp phỏng vấn với tư cách là công cụ thu thập dữ liệu để thấy được sự khác nhau về bản chất của hai phương pháp. Sau đó, bài viết phân tích hai đoạn trích phỏng vấn cụ thể theo hai cách tiếp cận trên như là một ví dụ nhằm làm rõ sự khác biệt giữa hai phương pháp. Bài viết kết luận bằng gợi ý rằng cách tiếp cận phỏng vấn như là một hoạt động xã hội sẽ rất hữu ích đối với các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học ứng dụng, nhất là các học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Toàn văn: PDF