Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 33, S. 3 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TIẾNG NÓI CHỐNG LẠI BẤT CÔNG XÃ HỘI TRONG PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN PHÊ PHÁN

Huỳnh Anh Tuấn

Tóm tắt


Bài báo thảo luận các nghiên cứu thuộc đường hướng phân tích diễn ngôn phê phán trong lĩnh vực diễn ngôn báo chí, diễn ngôn chính trị, diễn ngôn hàm chứa phân biệt chủng tộc và kỳ thị giới tính nhằm lên tiếng chống lại những bất công về chính trị - xã hội. Khảo cứu các
nghiên cứu thuộc đường hướng phân tích diễn ngôn phê phán cho thấy số lượng các nghiên cứu thuộc đường hướng này là vô cùng to lớn và có tác động mạnh mẽ đến mọi tầng lớp trong xã hội có những xung đột về quyền lực. Chúng ta có thể đấu tranh chống lại việc sử dụng ngôn ngữ để duy trì và tái tạo sự thống trị và lệ thuộc bằng cách nâng cao nhận thức của mọi người về sự bất bình đẳng trong mối quan hệ quyền lực sử dụng diễn ngôn khai phóng. Đây cũng là một trong những mục tiêu căn bản mà phân tích diễn ngôn phê phán hướng tới.

Toàn văn: PDF