Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 33, S. 3 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TỪ MƯỢN TIẾNG ANH VÀ MỨC ĐỘ VAY MƯỢN TRONG TẠP CHÍ TIẾNG VIỆT

Nguyễn Thúy Nga

Tóm tắt


Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc tiếp xúc giữa các ngôn ngữ là điều không tránh khỏi. Vay mượn từ vựng là một sản phẩm của quá trình tiếp xúc này khi có sự trao đổi, tương tác giữa hai hoặc nhiều hơn hai ngôn ngữ. Bài viết nghiên cứu tỉ lệ vay mượn từ loại tiếng Anh trong tạp chí Hoa Học Trò dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Các kết quả cho thấy quy tắc cú pháp của tiếng Việt có ảnh hưởng lớn trong việc vay mượn từ và chuyển loại từ của các từ mượn tiếng Anh.

Toàn văn: PDF