Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 33, S. 2 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐÀO TẠO BIÊN PHIÊN DỊCH Ở VIỆT NAM

Lê Hùng Tiến

Tóm tắt


Bài viết bàn về vấn đề phát triển cơ sở lý luận cho đào tạo biên phiên dịch chuyên nghiệp ở Việt Nam. Phần 1 của bài viết điểm qua những nét chính trong lịch sử và hiện trạng của đào tạo biên phiên dịch viên trên thế giới và Việt Nam, những mốc thay đổi trong nhận thức và lý luận về đào tạo biên phiên dịch dẫn tới những bước phát triển về đào tạo như hiện nay. Trong phần 2, bài viết trình bày tóm tắt những khái niệm nền tảng của đào tạo biên phiên dịch như năng lực dịch thuật, năng lực biên phiên dịch viên, các loại chương tình đào tạo, đường hướng và phương pháp đào tạo, những thách thức với đào biên phiên dịch hiện nay trên thế giới và trong nước. Trên cơ sở phân tích những bất cập và yếu kém của đào tạo biên phiên dịch trong nước, bài viết đưa ra một số khuyến nghị về việc phát triển một cơ sở lý luận thích hợp cho đào tạo biên phiên dịch chuyên nghiệp ở Việt Nam.

Toàn văn: PDF