Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 33, S. 1 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGỮ ÂM TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI Ở TRUNG QUỐC ĐẠI LỤC VÀ ĐÀI LOAN: MỘT VÀI ĐIỂM KHÁC BIỆT

Trần Thị Kim Loan

Tóm tắt


Bài viết thông qua phương pháp thống kê từ điển và ngữ âm học thực nghiệm chỉ ra những điểm khác biệt cụ thể về mặt ngữ âm của tiếng Hán hiện đại được sử dụng ở Trung Quốc đại lục và Đài Loan. Kết quả cho thấy, ngữ âm tiếng Hán ở Trung Quốc đại lục và Đài Loan tồn tại một số sự khác biệt rõ rệt cả về thanh mẫu, vận mẫu và thanh điệu. Nguyên nhân của sự khác biệt này là do tiếng Đài Loan bị ảnh hưởng của các phương ngữ địa phương (tiếng Khách Gia, tiếng Mân Nam,…), do ảnh hưởng của thói quen, văn hóa, giáo dục ở đây và cũng là do tiếng Đài Loan hiện vẫn bảo lưu nhiều âm đọc cổ v.v... Kết quả nghiên cứu của bài viết sẽ giúp cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung Quốc có sự hiểu biết hơn về sự khác biệt trên bình diện ngữ âm của tiếng phổ thông Trung Quốc và tiếng Đài Loan, khắc phục được những trở ngại trong giao tiếp với người Đài Loan.

Toàn văn: PDF