Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, S. 70 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA SAI SỐ CHẾ TẠO CƠ CẤU TAY QUAY CON TRƯỢT KÉP LÊN QUÁ TRÌNH ĐÓNG MỞ CỬA CABIN THANG MÁY

Trịnh Đồng Tính

Tóm tắt


Cơ cấu tay quay con trượt kép trong hệ thống đóng mở cửa thang máy, loại cửa đóng mở tự động từ tâm (CO) có thể sử dụng hai dạng sơ đồ: sơ đồ chuẩn và sơ đồ lệch tâm. Đối với loại cửa CO, sử dụng sơ đồ chuẩn có nhiều ưu điểm hơn so với sơ đồ lệch tâm. Tuy nhiên, trong quá trình chế tạo và lắp đặt hệ thống đóng mở cửa, việc xuất hiện các sai số là không thể tránh được.  Bài báo phân tích ảnh hưởng của sai số chế tạo và lắp đặt các bộ phận trong cơ cấu lên quá trình đóng mở cửa gồm sai lệch của vị trí thanh trượt so với tâm quay của cơ cấu, sai lệch giữa chiều dài các tay quay và sai số góc giữa các thanh tay quay so với phương trượt. Từ kết quả phân tích đánh giá mức độ ảnh hưởng của các sai số và đề xuất giải pháp khắc phục sai số của hệ thống đóng mở cửa.

Toàn văn: PDF

Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980