Tạp chí Khoa học Cần Thơ, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cách mạng khoa học và công nghệ với nền giáo dục - đào tạo

Lương Sơn

Tóm tắt


Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, trước đó là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa 11) đã chỉ rõ: giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Với cuộc cách mạng về khoa học và công nghệ (KH&CN) đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn thế giới hiện nay, KH&CN đã trở thành “lực lượng sản xuất trực tiếp”. Trong đó tri thức và thông tin trở thành yếu tố quan trọng và nguồn tài nguyên đặc biệt, có giá trị cao. Do đó, vai trò của các yếu tố truyền thông trong sản xuất và cạnh tranh đã có sự thay đổi lớn: yếu tố trí tuệ có vai trò quyết định nhất trong mối tương quan với các yếu tố tài nguyên thiên nhiên, vốn và sức lao động. Đồng thời cũng chính từ nó đã hình thành nên nguồn lực nội sinh cho sự phát triển.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X